EastAsianLunisolarCalendar.IsLeapMonth(Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Określa, czy określony miesiąc w określonym roku i era jest miesiącem przestępnym.Determines whether the specified month in the specified year and era is a leap month.

public:
 override bool IsLeapMonth(int year, int month, int era);
public override bool IsLeapMonth (int year, int month, int era);
override this.IsLeapMonth : int * int * int -> bool
Public Overrides Function IsLeapMonth (year As Integer, month As Integer, era As Integer) As Boolean

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

month
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 1 do 13 reprezentująca miesiąc.An integer from 1 through 13 that represents the month.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era.

Zwraca

Boolean

true Jeśli month parametr jest miesiącem przestępnym; w przeciwnym razie, false .true if the month parameter is a leap month; otherwise, false.

Wyjątki

year, month lub era znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez ten kalendarz.year, month, or era is outside the range supported by this calendar.

Dotyczy