EastAsianLunisolarCalendar.TwoDigitYearMax Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ostatni rok 100ego okresu, który może być reprezentowany przez rok 2-cyfrowy.Gets or sets the last year of a 100-year range that can be represented by a 2-digit year.

public:
 virtual property int TwoDigitYearMax { int get(); void set(int value); };
public override int TwoDigitYearMax { get; set; }
member this.TwoDigitYearMax : int with get, set
Public Overrides Property TwoDigitYearMax As Integer

Wartość właściwości

Int32

Ostatni rok 100ego okresu, który może być reprezentowany przez rok 2-cyfrowy.The last year of a 100-year range that can be represented by a 2-digit year.

Wyjątki

Bieżąca EastAsianLunisolarCalendar jest tylko do odczytu.The current EastAsianLunisolarCalendar is read-only.

Wartość w operacji zestawu jest mniejsza niż 99 lub większa niż maksymalny obsługiwany rok w bieżącym kalendarzu.The value in a set operation is less than 99 or greater than the maximum supported year in the current calendar.

Uwagi

Ta właściwość umożliwia prawidłowe tłumaczenie 2-cyfrowego roku na 4-cyfrowy rok.This property allows a 2-digit year to be properly translated to a 4-digit year. Na przykład w kalendarzu gregoriańskim, jeśli ta właściwość ma wartość 2029, zakres 100 – od 1930 do 2029.For example, in the Gregorian calendar, if this property is set to 2029, the 100-year range is from 1930 to 2029. W związku z tym wartość 2-Cyfrowa 30 jest interpretowana jako 1930, a 2-cyfrowa wartość 29 jest interpretowana jako 2029.Therefore, a 2-digit value of 30 is interpreted as 1930, while a 2-digit value of 29 is interpreted as 2029.

Początkowa wartość tej właściwości pochodzi od ustawień w części Opcje regionalne i językowe w panelu sterowania.The initial value of this property is derived from the settings in the regional and language options portion of Control Panel. Jednak te informacje mogą ulec zmianie w czasie trwania AppDomain .However, that information can change during the life of the AppDomain. EastAsianLunisolarCalendarKlasa nie wykrywa automatycznie zmian w ustawieniach systemowych.The EastAsianLunisolarCalendar class does not detect changes in the system settings automatically.

Dotyczy