HebrewCalendar.GetLeapMonth(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

public:
 override int GetLeapMonth(int year, int era);
public override int GetLeapMonth (int year, int era);
override this.GetLeapMonth : int * int -> int
Public Overrides Function GetLeapMonth (year As Integer, era As Integer) As Integer

Parametry

year
Int32

Rok.A year.

era
Int32

ERA.An era. Określ albo HebrewEra HebrewCalendar.Eras[Calendar.CurrentEra] .Specify either HebrewEra or HebrewCalendar.Eras[Calendar.CurrentEra].

Zwraca

Int32

Dodatnia liczba całkowita, która wskazuje miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.A positive integer that indicates the leap month in the specified year and era. Wartość zwracana to 7 year , jeśli parametry i era określają rok przestępny lub 0, jeśli rok nie jest rokiem przestępnym.The return value is 7 if the year and era parameters specify a leap year, or 0 if the year is not a leap year.

Wyjątki

era nie jest HebrewEra ani HebrewCalendar.Eras[Calendar.CurrentEra] .era is not HebrewEra or HebrewCalendar.Eras[Calendar.CurrentEra].

-lub--or- year jest niższa niż hebrajski rok kalendarzowy 5343 lub większy niż hebrajski rok kalendarzowy 5999.year is less than the Hebrew calendar year 5343 or greater than the Hebrew calendar year 5999.

Uwagi

W kalendarzu, który obsługuje pojęcie miesiąca przestępnego, miesiąc przestępny może wystąpić po określonym miesiącu lub po dowolnym miesiącu w roku.In a calendar that supports the notion of a leap month, the leap month can occur either after a particular month or after any month in a year. Na przykład GetMonth Metoda zwraca liczbę z zakresu od 1 do 13, która wskazuje miesiąc skojarzony z określoną datą.For example, the GetMonth method returns a number between 1 and 13 that indicates the month associated with a specified date. Jeśli istnieje miesiąc przestępny między ósmym i dziewiątym miesiącem roku, GetMonth Metoda zwraca 8 dla ósmego miesiąca, 9 dla ósmego miesiąca przestępnego i 10 przez dziewiąty miesiąc.If there is a leap month between the eighth and ninth months of the year, the GetMonth method returns 8 for the eighth month, 9 for the leap eighth month, and 10 for the ninth month.

Dotyczy