NumberFormatInfo.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether this NumberFormatInfo object is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli NumberFormatInfo jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false.true if the NumberFormatInfo is read-only; otherwise, false.

Uwagi

Próba wykonania przypisania do właściwości NumberFormatInfo tylko do odczytu powoduje, że InvalidOperationException.Attempting to perform an assignment to a property of a read-only NumberFormatInfo causes an InvalidOperationException.

Można wywołać metodę Clone, aby utworzyć obiekt NumberFormatInfo do odczytu/zapisu z obiektu tylko do odczytu, jak pokazano w poniższym przykładzie.You can call the Clone method to create a read/write NumberFormatInfo object from a read-only object, as the following example illustrates.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   NumberFormatInfo nfi = NumberFormatInfo.CurrentInfo;
   Console.WriteLine("Read-Only: {0}\n", nfi.IsReadOnly);

   NumberFormatInfo nfiw = (NumberFormatInfo) nfi.Clone();
   Console.WriteLine("Read-Only: {0}", nfiw.IsReadOnly);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Read-Only: True
//
//    Read-Only: False
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim nfi As NumberFormatInfo = NumberFormatInfo.CurrentInfo
   Console.WriteLine("Read-Only: {0}", nfi.IsReadOnly)
   Console.WriteLine()
   Dim nfiw As NumberFormatInfo = CType(nfi.Clone(), NumberFormatInfo)
   Console.WriteLine("Read-Only: {0}", nfiw.IsReadOnly)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Read-Only: True
'    
'    Read-Only: False

Dotyczy

Zobacz też