StringInfo.LengthInTextElements Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów tekstu w bieżącym StringInfo obiekcie.Gets the number of text elements in the current StringInfo object.

public:
 property int LengthInTextElements { int get(); };
public int LengthInTextElements { get; }
member this.LengthInTextElements : int
Public ReadOnly Property LengthInTextElements As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba znaków podstawowych, par surogatów i łączenie sekwencji znaków w tym StringInfo obiekcie.The number of base characters, surrogate pairs, and combining character sequences in this StringInfo object.

Dotyczy