TaiwanLunisolarCalendar.DaysInYearBeforeMinSupportedYear Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę dni w roku poprzedzającą rok określony przez MinSupportedDateTime Właściwość.Gets the number of days in the year that precedes the year specified by the MinSupportedDateTime property.

protected:
 virtual property int DaysInYearBeforeMinSupportedYear { int get(); };
protected override int DaysInYearBeforeMinSupportedYear { get; }
member this.DaysInYearBeforeMinSupportedYear : int
Protected Overrides ReadOnly Property DaysInYearBeforeMinSupportedYear As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba dni w roku poprzedzająca rok określony przez MinSupportedDateTime .The number of days in the year that precedes the year specified by MinSupportedDateTime.

Uwagi

Ta właściwość zwraca wartość stałą 384.This property returns a constant value of 384.

Dotyczy