TaiwanLunisolarCalendar.Eras Właściwość

Definicja

Pobiera wymaz dotyczący bieżącego TaiwanLunisolarCalendar obiektu.Gets the eras that are relevant to the current TaiwanLunisolarCalendar object.

public:
 virtual property cli::array <int> ^ Eras { cli::array <int> ^ get(); };
public override int[] Eras { get; }
member this.Eras : int[]
Public Overrides ReadOnly Property Eras As Integer()

Wartość właściwości

Int32[]

Tablica, która składa się z pojedynczego elementu mającego wartość, która jest zawsze bieżącą ERA.An array that consists of a single element having a value that is always the current era.

Uwagi

Wartości w tablicy zwracanej przez tę właściwość są liczbami z zakresu od 1 do największej liczby ERA.The values in the array returned by this property are numbers that range from 1 to the largest era number. Największa liczba era jest zwracana w pierwszym elemencie tablicy, a najmniejsza liczba era jest zwracana w ostatnim elemencie.The largest era number is returned in the first array element and the smallest era number is returned in the last element.

Dotyczy