TextElementEnumerator.GetTextElement Metoda

Definicja

Pobiera bieżący element tekstowy z ciągu.Gets the current text element in the string.

public:
 System::String ^ GetTextElement();
public string GetTextElement ();
member this.GetTextElement : unit -> string
Public Function GetTextElement () As String

Zwraca

Nowy ciąg zawierający bieżący element tekstowy w odczytywanym ciągu.A new string containing the current text element in the string being read.

Wyjątki

Moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem tekstu ciągu lub po ostatnim elemencie Text.The enumerator is positioned before the first text element of the string or after the last text element.

Uwagi

Ta metoda zwraca ten sam element tekstowy co Current właściwość.This method returns the same text element as the Current property.

Dotyczy

Zobacz też