Guid.LessThanOrEqual(Guid, Guid) Operator

Definicja

Porównuje dwie wartości, aby określić, które wartości są mniejsze lub równe.

public:
 static bool operator <=(Guid left, Guid right);
public static bool operator <= (Guid left, Guid right);
static member ( <= ) : Guid * Guid -> bool
Public Shared Operator <= (left As Guid, right As Guid) As Boolean

Parametry

left
Guid
right
Guid

Zwraca

Boolean

true jeśli left wartość jest mniejsza niż lub równa right; falsew przeciwnym razie .

Dotyczy