IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 float ToSingle(IFormatProvider ^ provider);
public float ToSingle (IFormatProvider provider);
public float ToSingle (IFormatProvider? provider);
abstract member ToSingle : IFormatProvider -> single
Public Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

Single

Liczba zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji równoważna wartości tego wystąpienia.

Dotyczy