IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent 16-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::UInt16 ToUInt16(IFormatProvider ^ provider);
public ushort ToUInt16 (IFormatProvider provider);
public ushort ToUInt16 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
Public Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

UInt16

16-bitowa liczba całkowita bez znaku równa wartości tego wystąpienia.An 16-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Dotyczy