IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 64-bitową liczbę całkowitą bez znaku przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent 64-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::UInt64 ToUInt64(IFormatProvider ^ provider);
public ulong ToUInt64 (IFormatProvider provider);
public ulong ToUInt64 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
Public Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja interfejsu, która dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

UInt64

64-bitowa liczba całkowita bez znaku równa wartości tego wystąpienia.An 64-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Dotyczy