ConfigurationBasedIssuerNameRegistry.GetIssuerName(SecurityToken) Metoda

Definicja

Zwraca nazwę wystawcy skojarzoną z określonym przez mapowanie odcisku palca certyfikatu na nazwę X509SecurityToken w słowniku zaufanych wystawców.

public:
 override System::String ^ GetIssuerName(System::IdentityModel::Tokens::SecurityToken ^ securityToken);
public override string GetIssuerName (System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken securityToken);
override this.GetIssuerName : System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken -> string
Public Overrides Function GetIssuerName (securityToken As SecurityToken) As String

Parametry

securityToken
SecurityToken

Token zabezpieczający, dla którego jest żądana nazwa wystawcy. Powinien być przypisany jako X509SecurityToken .

Zwraca

String

Nazwa wystawcy, jeśli wpis odcisku palca certyfikatu tokenu istnieje w słowniku; w przeciwnym ConfiguredTrustedIssuers razie null .

Wyjątki

securityToken to null.

Uwagi

Domyślna implementacja wyszukuje w słowniku odcisk palca certyfikatu ConfiguredTrustedIssuers X.509 określonego w pliku securityToken . Jeśli wpis zostanie znaleziony, zostanie zwrócona nazwa wystawcy; w przeciwnym razie null jest zwracana. Jeśli securityToken nie można przypisać z , jest X509SecurityToken null zwracana.

Dotyczy