SamlAuthenticationClaimResource.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla SamlAuthenticationClaimResource .Returns the hash code for the SamlAuthenticationClaimResource.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

Kod skrótu dla SamlAuthenticationClaimResource .A hash code for the SamlAuthenticationClaimResource.

Dotyczy