SecurityKey.DecryptKey(String, Byte[]) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, odszyfrowuje określony zaszyfrowany klucz.When overridden in a derived class, decrypts the specified encrypted key.

public:
 abstract cli::array <System::Byte> ^ DecryptKey(System::String ^ algorithm, cli::array <System::Byte> ^ keyData);
public abstract byte[] DecryptKey (string algorithm, byte[] keyData);
abstract member DecryptKey : string * byte[] -> byte[]
Public MustOverride Function DecryptKey (algorithm As String, keyData As Byte()) As Byte()

Parametry

algorithm
String

Algorytm kryptograficzny używany do szyfrowania klucza.The cryptographic algorithm that was used to encrypt the key.

keyData
Byte[]

Tablica zawierająca Byte zaszyfrowany klucz.An array of Byte that contains the encrypted key.

Zwraca

Byte[]

Tablica zawierająca Byte odszyfrowany klucz.An array of Byte that contains the decrypted key.

Uwagi

Użyj pól statycznych SecurityAlgorithms klasy, aby określić algorytm.Use the static fields of the SecurityAlgorithms class to specify the algorithm.

Dotyczy