SecurityKeyIdentifier.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera klauzulę identyfikatora klucza o określonym indeksie.Gets the key identifier clause at the specified index.

public:
 property System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause ^ default[int] { System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause ^ get(int index); };
public:
 property System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause ^ default[int] { System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause ^ get(int i); };
public System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause this[int index] { get; }
public System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause this[int i] { get; }
member this.Item(int) : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As SecurityKeyIdentifierClause
Default Public ReadOnly Property Item(i As Integer) As SecurityKeyIdentifierClause

Parametry

indexi
Int32

Indeks (liczony od zera) klauzuli identyfikatora klucza w kolekcji klauzul identyfikatora klucza.The zero-based index of the key identifier clause in the collection of key identifier clauses.

Wartość właściwości

SecurityKeyIdentifierClause

SecurityKeyIdentifierClauseO określonym indeksie.The SecurityKeyIdentifierClause at the specified index.

Wyjątki

index jest mniejsza niż 0.index is less than 0.

-lub--or- index jest równa lub większa niż Count .index is equal to or greater than Count.

Dotyczy