Index.GetOffset(Int32) Metoda

Definicja

Oblicza przesunięcie od początku kolekcji przy użyciu podaną długość kolekcji.Calculates the offset from the start of the collection using the given collection length.

public:
 int GetOffset(int length);
public int GetOffset (int length);
member this.GetOffset : int -> int
Public Function GetOffset (length As Integer) As Integer

Parametry

length
Int32

Długość kolekcji, z którą będzie używany indeks.The length of the collection that the Index will be used with. Musi być wartością dodatnią.Must be a positive value.

Zwraca

Przesunięcie.The offset.

Uwagi

Ze względu na wydajność ta metoda nie sprawdza poprawności, czy length lub zwracana wartość jest ujemna.For performance reasons, this method does not validate if length or the returned value are negative. Nie sprawdza także, czy zwrócona wartość jest większa niż length.It also doesn't validate if the returned value is greater than length.

Nie oczekiwano, że kolekcje mają ujemną długość/liczbę.Collections are not expected to have a negative length/count. Jeśli zwracana metoda jest ujemna, a następnie jest używana do indeksowania kolekcji, środowisko uruchomieniowe zgłosi ArgumentOutOfRangeException, co będzie miało taki sam skutek jak Walidacja.If this method's returned offset is negative and is then used to index a collection, the runtime will throw ArgumentOutOfRangeException, which will have the same effect as validation.

Dotyczy