Index.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość indeksu.Gets the index value.

public:
 property int Value { int get(); };
public int Value { get; }
member this.Value : int
Public ReadOnly Property Value As Integer

Wartość właściwości

Wartość indeksu.The index value.

Dotyczy