Int32.IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca TypeCode wartość typu Int32 .Returns the TypeCode for value type Int32.

 virtual TypeCode System.IConvertible.GetTypeCode() = IConvertible::GetTypeCode;
TypeCode IConvertible.GetTypeCode ();
abstract member System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Function GetTypeCode () As TypeCode Implements IConvertible.GetTypeCode

Zwraca

TypeCode

Stała Wyliczenie Int32 .The enumerated constant, Int32.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Int32 wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Int32 instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy