Int32.IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca TypeCode dla Int32typu wartości.Returns the TypeCode for value type Int32.

 virtual TypeCode System.IConvertible.GetTypeCode() = IConvertible::GetTypeCode;
TypeCode IConvertible.GetTypeCode ();
Function GetTypeCode () As TypeCode Implements IConvertible.GetTypeCode

Zwraca

Stała wyliczana Int32.The enumerated constant, Int32.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Int32 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the Int32 instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy