Int32.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToInt32(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt32(IFormatProvider).

 virtual int System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt32;
int IConvertible.ToInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt32 : IFormatProvider -> int
override this.System.IConvertible.ToInt32 : IFormatProvider -> int
Function ToInt32 (provider As IFormatProvider) As Integer Implements IConvertible.ToInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Int32

Wartość bieżącego wystąpienia, bez zmian.The value of the current instance, unchanged.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Int32 wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Int32 instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy