BrotliDecoder Struktura

Definicja

Zapewnia przydzielenie, wykonywanie metod dekompresji Brotli.Provides non-allocating, performant Brotli decompression methods. Metody dekompresują w jednym przebiegu bez użycia wystąpienia BrotliStream.The methods decompress in a single pass without using a BrotliStream instance.

public value class BrotliDecoder : IDisposable
public struct BrotliDecoder : IDisposable
type BrotliDecoder = struct
    interface IDisposable
Public Structure BrotliDecoder
Implements IDisposable
Dziedziczenie
BrotliDecoder
Implementuje

Metody

Decompress(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32, Int32)

Dekompresuje dane, które zostały skompresowane przy użyciu algorytmu Brotli.Decompresses data that was compressed using the Brotli algorithm.

Dispose()

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez bieżące wystąpienie dekodera Brotli.Releases all resources used by the current Brotli decoder instance.

TryDecompress(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32)

Próbuje zdekompresować dane skompresowane przy użyciu algorytmu Brotli.Attempts to decompress data that was compressed with the Brotli algorithm.

Dotyczy