DriveInfo.ToString Metoda

Definicja

Zwraca nazwę dysku w postaci ciągu.Returns a drive name as a string.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Nazwa dysku.The name of the drive.

Uwagi

Ta metoda zwraca właściwość Name.This method returns the Name property.

Dotyczy