IsolatedStorageFileStream.SetLength(Int64) Metoda

Definicja

Ustawia długość tego IsolatedStorageFileStream obiektu na określony value .Sets the length of this IsolatedStorageFileStream object to the specified value.

public:
 override void SetLength(long value);
public override void SetLength (long value);
override this.SetLength : int64 -> unit
Public Overrides Sub SetLength (value As Long)

Parametry

value
Int64

Nowa długość IsolatedStorageFileStream obiektu.The new length of the IsolatedStorageFileStream object.

Wyjątki

value jest liczbą ujemną.value is a negative number.

Uwagi

Jeśli określona value wartość jest mniejsza niż bieżąca długość IsolatedStorageFileStream obiektu, strumień zostanie obcięty.If the specified value is less than the current length of the IsolatedStorageFileStream object, the stream is truncated. Jeśli określona value wartość jest większa niż bieżąca długość strumienia, zostanie rozwinięty strumień.If the specified value is larger than the current length of the stream, the stream is expanded. Jeśli strumień jest rozwinięty, zawartość strumienia między starą i nową długością nie jest zdefiniowana.If the stream is expanded, the contents of the stream between the old and the new length are undefined. Aby można było użyć tej metody, IsolatedStorageFileStream obiekt musi obsługiwać zarówno zapis, jak i wyszukiwanie.In order to use this method, an IsolatedStorageFileStream object must support both writing and seeking.

Dotyczy