PackWebResponse.IsFromCache Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy odpowiedź pochodzi z pamięci podręcznej pakietu lub z żądania sieci Web.Gets a value indicating whether the response is from the package cache or from a Web request.

public:
 virtual property bool IsFromCache { bool get(); };
public override bool IsFromCache { get; }
member this.IsFromCache : bool
Public Overrides ReadOnly Property IsFromCache As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli odpowiedź pochodzi z pamięci podręcznej pakietów; false, jeśli odpowiedź pochodzi z żądania sieci Web.true if the response is from the package cache; false if the response is from a Web request.

Dotyczy