FlushResult Struktura

Definicja

Wynik zwrócony przez FlushAsync(CancellationToken) wywołanie.Result returned by FlushAsync(CancellationToken) call.

public value class FlushResult
public struct FlushResult
type FlushResult = struct
Public Structure FlushResult
Dziedziczenie
FlushResult

Konstruktory

FlushResult(Boolean, Boolean)

Tworzy nowe wystąpienie FlushResult ustawień IsCanceled i IsCompleted flag.Creates a new instance of FlushResult setting IsCanceled and IsCompleted flags.

Właściwości

IsCanceled

trueJeśli bieżąca FlushAsync(CancellationToken) operacja została anulowana; w przeciwnym falserazie,.true if the current FlushAsync(CancellationToken) operation was canceled; otherwise, false.

IsCompleted

trueJeśli jest ukończona; w przeciwnym falserazie. PipeWritertrue if the PipeWriter is complete; otherwise, false.

Dotyczy