NamedPipeServerStream.Finalize Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby niezarządzane i wykonuje inne operacje czyszczenia, zanim wystąpienie NamedPipeServerStream zostanie ododzyskiwane przez wyrzucanie elementów bezużytecznych.Releases unmanaged resources and performs other cleanup operations before the NamedPipeServerStream instance is reclaimed by garbage collection.

!NamedPipeServerStream ()
~NamedPipeServerStream ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Dotyczy