PipeStream.CanRead Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący strumień obsługuje operacje odczytu.Gets a value indicating whether the current stream supports read operations.

public:
 virtual property bool CanRead { bool get(); };
public override bool CanRead { get; }
member this.CanRead : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanRead As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli strumień obsługuje operacje odczytu; w przeciwnym razie false.true if the stream supports read operations; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli obiekt PipeStream jest zamknięty, ta właściwość zwraca false.If the PipeStream object is closed, this property returns false.

Dotyczy