PipeStream.CheckReadOperations Metoda

Definicja

Sprawdza, czy potok jest w stanie połączonym dla operacji odczytu.Verifies that the pipe is in a connected state for read operations.

protected public:
 void CheckReadOperations();
[System.Security.SecurityCritical]
protected internal void CheckReadOperations ();
member this.CheckReadOperations : unit -> unit
Protected Friend Sub CheckReadOperations ()
Atrybuty

Dotyczy