PipeStream.CheckWriteOperations Metoda

Definicja

Sprawdza, czy potok jest w stanie połączonym dla operacji zapisu.Verifies that the pipe is in a connected state for write operations.

protected public:
 void CheckWriteOperations();
[System.Security.SecurityCritical]
protected internal void CheckWriteOperations ();
member this.CheckWriteOperations : unit -> unit
Protected Friend Sub CheckWriteOperations ()
Atrybuty

Dotyczy