Stream.DisposeAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie zwalnia niezarządzane zasoby używane przez Stream.Asynchronously releases the unmanaged resources used by the Stream.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::ValueTask DisposeAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask DisposeAsync ();
abstract member DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Overridable Function DisposeAsync () As ValueTask

Zwraca

Zadanie, które reprezentuje asynchroniczną operację Dispose.A task that represents the asynchronous dispose operation.

Implementuje

Uwagi

DisposeAsync Metoda umożliwia wykonywanie operacji Dispose intensywnie korzystających z zasobów bez blokowania wątku głównego.The DisposeAsync method enables you to perform a resource-intensive dispose operation without blocking the main thread. Ten aspekt dotyczący wydajności jest szczególnie ważny w aplikacji Sklep Windows 8.xWindows 8.x Store lub aplikacjach komputer stacjonarnydesktop, gdzie czasochłonne operacje strumieniowe mogą zablokować wątek interfejsu użytkownika i spowodować, że aplikacja będzie wyglądać, jakby przestała działać.This performance consideration is particularly important in a Sklep Windows 8.xWindows 8.x Store app or komputer stacjonarnydesktop app where a time-consuming stream operation can block the UI thread and make your app appear as if it is not working. Metody asynchroniczne są używane w połączeniu z async słowami kluczowymi i await w Visual Basic C#i.The async methods are used in conjunction with the async and await keywords in Visual Basic and C#.

Ta metoda usuwa strumień przez zapisanie zmian w magazynie zapasowym i zamknięcie strumienia w celu zwolnienia zasobów.This method disposes the stream by writing any changes to the backing store and closing the stream to release resources.

Wywołanie DisposeAsync zezwala na przydzielenie zasobów używanych Stream przez program do innych celów.Calling DisposeAsync allows the resources used by the Stream to be reallocated for other purposes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych.For more information, see Cleaning Up Unmanaged Resources.

Dotyczy