TextReader.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Dispose() .For a description of this member, see Dispose().

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy TextReader wystąpienie jest rzutowane do IDisposable interfejsu.It can be used only when the TextReader instance is cast to an IDisposable interface.

Dotyczy