WindowsRuntimeStreamExtensions Klasa

Definicja

Zawiera metody rozszerzające między strumieniami w środowisko wykonawcze systemu Windows i strumienie zarządzane w programie .NET dla aplikacji do sklepu Windows.Contains extension methods for converting between streams in the Windows Runtime and managed streams in the .NET for Windows Store apps.

public ref class WindowsRuntimeStreamExtensions abstract sealed
public static class WindowsRuntimeStreamExtensions
[System.Security.SecurityCritical]
public static class WindowsRuntimeStreamExtensions
type WindowsRuntimeStreamExtensions = class
[<System.Security.SecurityCritical>]
type WindowsRuntimeStreamExtensions = class
Public Module WindowsRuntimeStreamExtensions
Dziedziczenie
WindowsRuntimeStreamExtensions
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać AsStreamForWrite i AsStreamForReadThe following example shows how to use the AsStreamForWrite and AsStreamForRead

using System;
using System.IO;
using Windows.Storage;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;

namespace ExampleApplication
{
  public sealed partial class BlankPage : Page
  {
    public BlankPage()
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    private async void CreateButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      StorageFile newFile = await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("testfile.txt");
      var streamNewFile = await newFile.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite);

      using (var outputNewFile = streamNewFile.GetOutputStreamAt(0))
      {
        using (StreamWriter writer = new StreamWriter(outputNewFile.AsStreamForWrite()))
        {
          await writer.WriteLineAsync("content for new file");
          await writer.WriteLineAsync(UserText.Text);
        }
      }
    }

    private async void VerifyButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      StorageFile openedFile = await ApplicationData.Current.LocalFolder.GetFileAsync("testfile.txt");
      var streamOpenedFile = await openedFile.OpenAsync(FileAccessMode.Read);

      using (var inputOpenedFile = streamOpenedFile.GetInputStreamAt(0))
      {
        using (StreamReader reader = new StreamReader(inputOpenedFile.AsStreamForRead()))
        {
          Results.Text = await reader.ReadToEndAsync();
        }
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports Windows.Storage

NotInheritable Public Class BlankPage
  Inherits Page

  Private Async Sub CreateButton_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Dim newFile As StorageFile = Await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("testfile.txt")
    Dim streamNewFile = Await newFile.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite)

    Using outputNewFile = streamNewFile.GetOutputStreamAt(0)
      Using writer As StreamWriter = New StreamWriter(outputNewFile.AsStreamForWrite())
        Await writer.WriteLineAsync("content for new file")
        Await writer.WriteLineAsync(UserText.Text)
      End Using
    End Using
  End Sub

  Private Async Sub VerifyButton_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Dim openedFile As StorageFile = Await ApplicationData.Current.LocalFolder.GetFileAsync("testfile.txt")
    Dim streamOpenedFile = Await openedFile.OpenAsync(FileAccessMode.Read)

    Using inputOpenedFile = streamOpenedFile.GetInputStreamAt(0)

      Using reader As StreamReader = New StreamReader(inputOpenedFile.AsStreamForRead())
        Results.Text = Await reader.ReadToEndAsync()
      End Using
    End Using
  End Sub
End Class

Oto kod XAML, który jest skojarzony z poprzednim przykładem.Here's the XAML code that is associated with the previous example.

<Page
  x:Class="ExampleApplication.BlankPage"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="using:ExampleApplication"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d">

  <StackPanel Background="{StaticResource ApplicationPageBackgroundBrush}" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
    <TextBlock Text="Provide text to write to file:"></TextBlock>
    <TextBox Name="UserText" Width="400"></TextBox>
    <Button Name="CreateButton" Content="Create File" Click="CreateButton_Click"></Button>
    <Button Name="VerifyButton" Content="Verify Contents" Click="VerifyButton_Click"></Button>
    <TextBlock Name="Results"></TextBlock>
  </StackPanel>
</Page>

Uwagi

Te metody rozszerzające są dostępne tylko w przypadku tworzenia aplikacji do sklepu Windows.These extension methods are available only when you develop Windows Store apps. Metody zapewniają wygodne metody pracy ze strumieniami w aplikacjach ze sklepu Windows.The methods provide convenient ways of working with streams in Windows Store apps. Nie utworzysz wystąpienia WindowsRuntimeStreamExtensions klasy. zamiast tego należy używać tych metod z wystąpień IInputStream interfejsów i i IOutputStream Stream klasy.You do not create an instance of the WindowsRuntimeStreamExtensions class; instead, you use these methods from instances of the IInputStream and IOutputStream interfaces and the Stream class.

WindowsRuntimeStreamExtensionsKlasa zawiera dwie metody konwertowania Stream obiektu zarządzanego do strumienia w środowisko wykonawcze systemu Windows:The WindowsRuntimeStreamExtensions class contains two methods for converting a managed Stream object to a stream in the Windows Runtime:

WindowsRuntimeStreamExtensionsKlasa zawiera trzy przeciążone metody konwertowania strumienia w środowisko wykonawcze systemu Windows do Stream obiektu:The WindowsRuntimeStreamExtensions class contains three overloaded methods for converting a stream in the Windows Runtime to a Stream object:

Począwszy od .NET Framework 4.5.1, WindowsRuntimeStreamExtensions Klasa zawiera metodę konwersji strumienia do środowisko wykonawcze systemu Windows RandomAccessStream :Starting with the .NET Framework 4.5.1, the WindowsRuntimeStreamExtensions class contains a method for converting a stream to a Windows Runtime RandomAccessStream:

Metody

AsInputStream(Stream)

Konwertuje zarządzany strumień w programie .NET dla aplikacji do sklepu Windows na strumień wejściowy w środowisko wykonawcze systemu Windows.Converts a managed stream in the .NET for Windows Store apps to an input stream in the Windows Runtime.

AsOutputStream(Stream)

Konwertuje zarządzany strumień w programie .NET dla aplikacji ze sklepu Windows do strumienia wyjściowego w środowisko wykonawcze systemu Windows.Converts a managed stream in the .NET for Windows Store apps to an output stream in the Windows Runtime.

AsRandomAccessStream(Stream)

Konwertuje określony strumień na strumień o dostępie losowym.Converts the specified stream to a random access stream.

AsStream(IRandomAccessStream)

Konwertuje losowy strumień dostępu w środowisko wykonawcze systemu Windows na zarządzany strumień w aplikacjach do sklepu Windows w środowisku .NET.Converts a random access stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows Store apps.

AsStream(IRandomAccessStream, Int32)

Konwertuje losowy strumień dostępu w środowisko wykonawcze systemu Windows na zarządzany strumień w programie .NET dla aplikacji do sklepu Windows przy użyciu określonego rozmiaru buforu.Converts a random access stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows Store apps using the specified buffer size.

AsStreamForRead(IInputStream)

Konwertuje strumień wejściowy w środowisko wykonawcze systemu Windows na zarządzany strumień w programie .NET dla aplikacji do sklepu Windows.Converts an input stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows Store apps.

AsStreamForRead(IInputStream, Int32)

Konwertuje strumień wejściowy w środowisko wykonawcze systemu Windows na zarządzany strumień w aplikacji do sklepu .NET dla systemu Windows 8. x przy użyciu określonego rozmiaru buforu.Converts an input stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows 8.x Store apps using the specified buffer size.

AsStreamForWrite(IOutputStream)

Konwertuje strumień wyjściowy w środowisko wykonawcze systemu Windows na zarządzany strumień w aplikacjach ze sklepu .NET dla systemu Windows 8. x.Converts an output stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows 8.x Store apps.

AsStreamForWrite(IOutputStream, Int32)

Konwertuje strumień wyjściowy w środowisko wykonawcze systemu Windows na zarządzany strumień w programie .NET dla aplikacji do sklepu Windows przy użyciu określonego rozmiaru buforu.Converts an output stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows Store apps using the specified buffer size.

Dotyczy