EnumerableQuery<T>.IQueryable.Provider Właściwość

Definicja

Pobiera dostawcę zapytań, który jest skojarzony z tym wystąpieniem.Gets the query provider that is associated with this instance.

property System::Linq::IQueryProvider ^ System::Linq::IQueryable::Provider { System::Linq::IQueryProvider ^ get(); };
System.Linq.IQueryProvider System.Linq.IQueryable.Provider { get; }
member this.System.Linq.IQueryable.Provider : System.Linq.IQueryProvider
 ReadOnly Property Provider As IQueryProvider Implements IQueryable.Provider

Wartość właściwości

IQueryProvider

Dostawca zapytania, który jest skojarzony z tym wystąpieniem.The query provider that is associated with this instance.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy EnumerableQuery<T> wystąpienie jest rzutowane do IQueryable interfejsu.It can be used only when the EnumerableQuery<T> instance is cast to an IQueryable interface.

Dotyczy