IQueryable.Provider Właściwość

Definicja

Pobiera dostawcę zapytań, który jest skojarzony z tym źródłem danych.Gets the query provider that is associated with this data source.

public:
 property System::Linq::IQueryProvider ^ Provider { System::Linq::IQueryProvider ^ get(); };
public System.Linq.IQueryProvider Provider { get; }
member this.Provider : System.Linq.IQueryProvider
Public ReadOnly Property Provider As IQueryProvider

Wartość właściwości

IQueryProvider, która jest skojarzona z tym źródłem danych.The IQueryProvider that is associated with this data source.

Uwagi

Jeśli wystąpienie IQueryable reprezentuje zapytanie LINQLINQ względem źródła danych, skojarzony dostawca zapytań jest dostawcą, który utworzył wystąpienie IQueryable.If an instance of IQueryable represents a LINQLINQ query against a data source, the associated query provider is the provider that created the IQueryable instance.

Dotyczy