ManagementEventArgs Klasa

Definicja

Reprezentuje wirtualną klasę bazową do przechowywania danych zdarzeń dla zdarzeń WMI.Represents the virtual base class to hold event data for WMI events.

public ref class ManagementEventArgs abstract : EventArgs
public abstract class ManagementEventArgs : EventArgs
type ManagementEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public MustInherit Class ManagementEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
ManagementEventArgs
Pochodne

Właściwości

Context

Pobiera kontekst operacji z powrotem z operacji, która wyzwoliła zdarzenie.Gets the operation context echoed back from the operation that triggered the event.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy