ManagementException Klasa

Definicja

Reprezentuje wyjątki zarządzania.Represents management exceptions.

public ref class ManagementException : SystemException
public class ManagementException : SystemException
[System.Serializable]
public class ManagementException : SystemException
type ManagementException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type ManagementException = class
    inherit SystemException
Public Class ManagementException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
ManagementException
Atrybuty

Konstruktory

ManagementException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ManagementException.Initializes a new instance of the ManagementException class.

ManagementException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie ManagementException klasy, która jest możliwa do serializacji.Initializes a new instance of the ManagementException class that is serializable.

ManagementException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ManagementException klasy z określonym komunikatem o błędzie.Initializes a new instance of the ManagementException class with a specified error message.

ManagementException(String, Exception)

Inicjuje puste nowe wystąpienie ManagementException klasy.Initializes an empty new instance of the ManagementException class. Jeśli innerException parametr nie jest null , bieżący wyjątek jest wywoływany w bloku catch, który obsługuje wyjątek wewnętrzny.If the innerException parameter is not null, the current exception is raised in a catch block that handles the inner exception.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
ErrorCode

Pobiera kod błędu zgłoszony przez WMI, który spowodował wyjątek.Gets the error code reported by WMI, which caused this exception.

ErrorInformation

Pobiera rozszerzony obiekt błędu zapewniany przez usługę WMI.Gets the extended error object provided by WMI.

HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera Exception wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość Exception będącą główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia dane, które SerializationInfo są konieczne do serializacji ManagementException .Populates the SerializationInfo with the data needed to serialize the ManagementException.

GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy