ManagementPath.SetAsClass Metoda

Definicja

Ustawia ścieżkę jako nową ścieżkę klasy.Sets the path as a new class path. Oznacza to, że ścieżka musi mieć nazwę klasy, ale nie wartości klucza.This means that the path must have a class name but not key values.

public:
 void SetAsClass();
public void SetAsClass ();
member this.SetAsClass : unit -> unit
Public Sub SetAsClass ()

Uwagi

Zabezpieczenia programu .NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego obiektu wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy