Math.Acosh(Double) Metoda

Definicja

Zwraca kąt, którego cosinus hiperboliczny jest równy podanej liczbie.Returns the angle whose hyperbolic cosine is the specified number.

public:
 static double Acosh(double d);
public static double Acosh (double d);
static member Acosh : double -> double
Public Shared Function Acosh (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba reprezentująca cosinus hiperboliczny, gdzie d musi być większa lub równa 1, ale mniejsza lub równa PositiveInfinity.A number representing a hyperbolic cosine, where d must be greater than or equal to 1, but less than or equal to PositiveInfinity.

Zwraca

Kąt θ, mierzony w radianach, taki jak 0 ≤ θ ≤ ∞.An angle, θ, measured in radians, such that 0 ≤ θ ≤ ∞.

lub-or- NaN, jeśli d < 1 lub d równa się NaN.NaN if d < 1 or d equals NaN.

Uwagi

Pomnóż wartość zwracaną przez 180/Math.PI, aby skonwertować ją z radianów na stopnie.Multiply the return value by 180/Math.PI to convert from radians to degrees.

Dotyczy