Math.Atan(Double) Metoda

Definicja

Zwraca kąt, którego tangens jest równy podanej liczbie.Returns the angle whose tangent is the specified number.

public:
 static double Atan(double d);
public static double Atan (double d);
static member Atan : double -> double
Public Shared Function Atan (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba reprezentująca tangens.A number representing a tangent.

Zwraca

Kąt, θ, mierzony w radianach, taki jak π/2 ≤ θ ≤ π/2.An angle, θ, measured in radians, such that -π/2 ≤θ≤π/2.

lub-or- NaN, jeśli d równa się NaN,-π/2 zaokrągla do podwójnej precyzji (-1.5707963267949), jeśli d równa się NegativeInfinitylub π/2 zaokrąglony do podwójnej precyzji (1.5707963267949), jeśli d równa się PositiveInfinity.NaN if d equals NaN, -π/2 rounded to double precision (-1.5707963267949) if d equals NegativeInfinity, or π/2 rounded to double precision (1.5707963267949) if d equals PositiveInfinity.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak obliczyć arcus tangens wartości i wyświetlić ją w konsoli.The following example demonstrates how to calculate the arctangent of a value and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Atan()
//              Math.Atan2()
//              Math.Tan()
using namespace System;
int main()
{
  double x = 1.0;
  double y = 2.0;
  double angle;
  double radians;
  double result;
  
  // Calculate the tangent of 30 degrees.
  angle = 30;
  radians = angle * (Math::PI / 180);
  result = Math::Tan( radians );
  Console::WriteLine( "The tangent of 30 degrees is {0}.", result );
  
  // Calculate the arctangent of the previous tangent.
  radians = Math::Atan( result );
  angle = radians * (180 / Math::PI);
  Console::WriteLine( "The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle );
  
  // Calculate the arctangent of an angle.
  String^ line1 = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and ";
  String^ line2 = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, ";
  String^ line3 = "which is equivalent to {0} degrees.";
  radians = Math::Atan2( y, x );
  angle = radians * (180 / Math::PI);
  Console::WriteLine( line1, Environment::NewLine );
  Console::WriteLine( line2, x, y, radians );
  Console::WriteLine( line3, angle );
}

/*
This example produces the following results:

The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
The previous tangent is equivalent to 30 degrees.

The arctangent of the angle formed by the x-axis and
a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
*/
// This example demonstrates Math.Atan()
//              Math.Atan2()
//              Math.Tan()
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  double x = 1.0;
  double y = 2.0;
  double angle;
  double radians;
  double result;

// Calculate the tangent of 30 degrees.
  angle = 30;
  radians = angle * (Math.PI/180);
  result = Math.Tan(radians);
  Console.WriteLine("The tangent of 30 degrees is {0}.", result);

// Calculate the arctangent of the previous tangent.
  radians = Math.Atan(result);
  angle = radians * (180/Math.PI);
  Console.WriteLine("The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle);

// Calculate the arctangent of an angle.
  String line1 = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and ";
  String line2 = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, ";
  String line3 = "which is equivalent to {0} degrees.";

  radians = Math.Atan2(y, x);
  angle = radians * (180/Math.PI);

  Console.WriteLine(line1, Environment.NewLine);
  Console.WriteLine(line2, x, y, radians);
  Console.WriteLine(line3, angle);
  }
}
/*
This example produces the following results:

The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
The previous tangent is equivalent to 30 degrees.

The arctangent of the angle formed by the x-axis and
a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
*/
' This example demonstrates Math.Atan()
'              Math.Atan2()
'              Math.Tan()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim x As Double = 1.0
   Dim y As Double = 2.0
   Dim angle As Double
   Dim radians As Double
   Dim result As Double
   
   ' Calculate the tangent of 30 degrees.
   angle = 30
   radians = angle *(Math.PI / 180)
   result = Math.Tan(radians)
   Console.WriteLine("The tangent of 30 degrees is {0}.", result)
   
   ' Calculate the arctangent of the previous tangent.
   radians = Math.Atan(result)
   angle = radians *(180 / Math.PI)
   Console.WriteLine("The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle)
   
   ' Calculate the arctangent of an angle.
   Dim line1 As [String] = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and "
   Dim line2 As [String] = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, "
   Dim line3 As [String] = "which is equivalent to {0} degrees."
   
   radians = Math.Atan2(y, x)
   angle = radians *(180 / Math.PI)
   
   Console.WriteLine(line1, Environment.NewLine)
   Console.WriteLine(line2, x, y, radians)
   Console.WriteLine(line3, angle)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
'The previous tangent is equivalent to 30 degrees.
'
'The arctangent of the angle formed by the x-axis and
'a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
'which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
'

Uwagi

Dodatnia wartość zwrotna reprezentuje kąt w kierunku przeciwnym do osi x. ujemna wartość zwracana reprezentuje kąt w prawo.A positive return value represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative return value represents a clockwise angle.

Pomnóż wartość zwracaną przez 180/Math.PI, aby skonwertować ją z radianów na stopnie.Multiply the return value by 180/Math.PI to convert from radians to degrees.

Dotyczy