Math.Log2(Double) Metoda

Definicja

Zwraca logarytm o podstawie 2 dla podanej liczby.Returns the base 2 logarithm of a specified number.

public:
 static double Log2(double x);
public static double Log2 (double x);
static member Log2 : double -> double
Public Shared Function Log2 (x As Double) As Double

Parametry

x
Double

Liczba, której LOGARYTM ma zostać znaleziony.A number whose logarithm is to be found.

Zwraca

Jedna z wartości w tabeli poniżej.One of the values in the following table.

x parametrx parameter Wartość zwracanaReturn value
DodatniePositive Dziennik Base 2 x; oznacza to, że dziennik 2x.The base 2 log of x; that is, log 2x.
ZeroZero NegativeInfinity
UjemneNegative NaN
Równe NaNEqual to NaNNaN
Równe PositiveInfinityEqual to PositiveInfinityPositiveInfinity

Uwagi

Parametr x jest określony jako numer podstawowy 10.Parameter x is specified as a base 10 number.

Dotyczy