Math.ScaleB(Double, Int32) Metoda

Definicja

Zwraca wartość x * 2 ^ n obliczoną efektywnie.Returns x * 2^n computed efficiently.

public:
 static double ScaleB(double x, int n);
public static double ScaleB (double x, int n);
static member ScaleB : double * int -> double
Public Shared Function ScaleB (x As Double, n As Integer) As Double

Parametry

x
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, która określa wartość bazową.A double-precision floating-point number that specifies the base value.

n
Int32

32-bitowa liczba całkowita, która określa moc.A 32-bit integer that specifies the power.

Zwraca

Double

x * 2 ^ n obliczono efektywnie.x * 2^n computed efficiently.

Dotyczy