Math.Tan(Double) Metoda

Definicja

Zwraca tangens podanego kąta.Returns the tangent of the specified angle.

public:
 static double Tan(double a);
public static double Tan (double a);
static member Tan : double -> double
Public Shared Function Tan (a As Double) As Double

Parametry

a
Double

Kąt wyrażony w radianach.An angle, measured in radians.

Zwraca

Tangens a.The tangent of a. Jeśli a jest równa NaN, NegativeInfinitylub PositiveInfinity, Metoda ta zwraca NaN.If a is equal to NaN, NegativeInfinity, or PositiveInfinity, this method returns NaN.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak obliczyć tangens kąta i wyświetlić go w konsoli.The following example demonstrates how to calculate the tangent of an angle and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Atan()
//              Math.Atan2()
//              Math.Tan()
using namespace System;
int main()
{
  double x = 1.0;
  double y = 2.0;
  double angle;
  double radians;
  double result;
  
  // Calculate the tangent of 30 degrees.
  angle = 30;
  radians = angle * (Math::PI / 180);
  result = Math::Tan( radians );
  Console::WriteLine( "The tangent of 30 degrees is {0}.", result );
  
  // Calculate the arctangent of the previous tangent.
  radians = Math::Atan( result );
  angle = radians * (180 / Math::PI);
  Console::WriteLine( "The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle );
  
  // Calculate the arctangent of an angle.
  String^ line1 = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and ";
  String^ line2 = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, ";
  String^ line3 = "which is equivalent to {0} degrees.";
  radians = Math::Atan2( y, x );
  angle = radians * (180 / Math::PI);
  Console::WriteLine( line1, Environment::NewLine );
  Console::WriteLine( line2, x, y, radians );
  Console::WriteLine( line3, angle );
}

/*
This example produces the following results:

The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
The previous tangent is equivalent to 30 degrees.

The arctangent of the angle formed by the x-axis and
a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
*/
// This example demonstrates Math.Atan()
//              Math.Atan2()
//              Math.Tan()
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  double x = 1.0;
  double y = 2.0;
  double angle;
  double radians;
  double result;

// Calculate the tangent of 30 degrees.
  angle = 30;
  radians = angle * (Math.PI/180);
  result = Math.Tan(radians);
  Console.WriteLine("The tangent of 30 degrees is {0}.", result);

// Calculate the arctangent of the previous tangent.
  radians = Math.Atan(result);
  angle = radians * (180/Math.PI);
  Console.WriteLine("The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle);

// Calculate the arctangent of an angle.
  String line1 = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and ";
  String line2 = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, ";
  String line3 = "which is equivalent to {0} degrees.";

  radians = Math.Atan2(y, x);
  angle = radians * (180/Math.PI);

  Console.WriteLine(line1, Environment.NewLine);
  Console.WriteLine(line2, x, y, radians);
  Console.WriteLine(line3, angle);
  }
}
/*
This example produces the following results:

The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
The previous tangent is equivalent to 30 degrees.

The arctangent of the angle formed by the x-axis and
a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
*/
' This example demonstrates Math.Atan()
'              Math.Atan2()
'              Math.Tan()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim x As Double = 1.0
   Dim y As Double = 2.0
   Dim angle As Double
   Dim radians As Double
   Dim result As Double
   
   ' Calculate the tangent of 30 degrees.
   angle = 30
   radians = angle *(Math.PI / 180)
   result = Math.Tan(radians)
   Console.WriteLine("The tangent of 30 degrees is {0}.", result)
   
   ' Calculate the arctangent of the previous tangent.
   radians = Math.Atan(result)
   angle = radians *(180 / Math.PI)
   Console.WriteLine("The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle)
   
   ' Calculate the arctangent of an angle.
   Dim line1 As [String] = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and "
   Dim line2 As [String] = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, "
   Dim line3 As [String] = "which is equivalent to {0} degrees."
   
   radians = Math.Atan2(y, x)
   angle = radians *(180 / Math.PI)
   
   Console.WriteLine(line1, Environment.NewLine)
   Console.WriteLine(line2, x, y, radians)
   Console.WriteLine(line3, angle)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
'The previous tangent is equivalent to 30 degrees.
'
'The arctangent of the angle formed by the x-axis and
'a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
'which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
'

Uwagi

Kąt, a, musi być w radianach.The angle, a, must be in radians. Pomnóż przez Math.PI/180, aby przekonwertować stopnie na radiany.Multiply by Math.PI/180 to convert degrees to radians.

Dotyczy