MathF.CopySign(Single, Single) Metoda

Definicja

Zwraca wartość o wielkości x i znaku y .Returns a value with the magnitude of x and the sign of y.

public:
 static float CopySign(float x, float y);
public static float CopySign (float x, float y);
static member CopySign : single * single -> single
Public Shared Function CopySign (x As Single, y As Single) As Single

Parametry

x
Single

Liczba, której wartość jest używana w wyniku.A number whose magnitude is used in the result.

y
Single

Liczba, której znak jest używany w wyniku.A number whose sign is the used in the result.

Zwraca

Single

Wartość z wielkością x i znakiem y .A value with the magnitude of x and the sign of y.

Dotyczy