System.Net.Cache Przestrzeń nazw

System.Net.Cache Definiuje przestrzeń nazw, typy i wyliczenia używane do definiowania zasad buforowania dla zasobów pobranych przy użyciu WebRequest i HttpWebRequest klasy. The System.Net.Cache namespace defines the types and enumerations used to define cache policies for resources obtained using the WebRequest and HttpWebRequest classes.

Klasy

HttpRequestCachePolicy

Definiuje wymagania dotyczące buforowania aplikacji dla zasobów uzyskanych za pomocą obiektów HttpWebRequest.Defines an application's caching requirements for resources obtained by using HttpWebRequest objects.

RequestCachePolicy

Definiuje wymagania dotyczące buforowania aplikacji dla zasobów uzyskanych za pomocą obiektów WebRequest.Defines an application's caching requirements for resources obtained by using WebRequest objects.

Wyliczenia

HttpCacheAgeControl

Określa znaczenie wartości czasu kontrolujących zachowanie buforowania dla zasobów uzyskanych za pomocą HttpWebRequest obiektów.Specifies the meaning of time values that control caching behavior for resources obtained using HttpWebRequest objects.

HttpRequestCacheLevel

Określa zachowanie buforowania dla zasobów uzyskanych przy użyciu protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).Specifies caching behavior for resources obtained using the Hypertext Transfer protocol (HTTP).

RequestCacheLevel

Określa zachowanie buforowania dla zasobów uzyskanych przy użyciu WebRequest i ich klas pochodnych.Specifies caching behavior for resources obtained using WebRequest and its derived classes.