FtpWebRequest.ClientCertificates Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia certyfikaty używane do ustanawiania zaszyfrowanego połączenia z serwerem FTP.

public:
 property System::Security::Cryptography::X509Certificates::X509CertificateCollection ^ ClientCertificates { System::Security::Cryptography::X509Certificates::X509CertificateCollection ^ get(); void set(System::Security::Cryptography::X509Certificates::X509CertificateCollection ^ value); };
public System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509CertificateCollection ClientCertificates { get; set; }
member this.ClientCertificates : System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509CertificateCollection with get, set
Public Property ClientCertificates As X509CertificateCollection

Wartość właściwości

X509CertificateCollection

X509CertificateCollection Obiekt zawierający certyfikaty klienta.

Wyjątki

Wartość określona dla operacji zestawu to null.

Uwagi

Certyfikaty klienta są używane do uwierzytelniania klienta podczas początkowych negocjacji połączenia SSL. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EnableSsl.

Uwaga

.NET Framework buforuje sesje SSL podczas ich tworzenia i próbuje ponownie użyć sesji buforowanej dla nowego żądania, jeśli to możliwe. Podczas próby ponownego użycia sesji SSL .NET Framework używa pierwszego elementu ClientCertificates (jeśli istnieje) lub próbuje ponownie użyć sesji anonimowej, jeśli ClientCertificates jest pusta.

Dotyczy

Zobacz też