CacheControlHeaderValue.NoCacheHeaders Właściwość

Definicja

Kolekcja elementów FieldName w dyrektywie "no-cache" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w odpowiedzi HTTP.A collection of fieldnames in the "no-cache" directive in a cache-control header field on an HTTP response.

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<System::String ^> ^ NoCacheHeaders { System::Collections::Generic::ICollection<System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<string> NoCacheHeaders { get; }
member this.NoCacheHeaders : System.Collections.Generic.ICollection<string>
Public ReadOnly Property NoCacheHeaders As ICollection(Of String)

Wartość właściwości

Kolekcja elementów Fields.A collection of fieldnames.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje wartość Fields w dyrektywie "no-cache" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w odpowiedzi HTTP.This property represents fieldnames in the "no-cache" directive in a cache-control header field on an HTTP response.

Dotyczy