ContentRangeHeaderValue.To Właściwość

Definicja

Pobiera pozycję, w której ma zostać zatrzymane wysyłanie danych.Gets the position at which to stop sending data.

public:
 property Nullable<long> To { Nullable<long> get(); };
public long? To { get; }
member this.To : Nullable<int64>
Public ReadOnly Property To As Nullable(Of Long)

Wartość właściwości

Nullable<Int64>

Pozycja, w której ma zostać zatrzymane wysyłanie danych.The position at which to stop sending data.

Dotyczy