ContentRangeHeaderValue.Unit Właściwość

Definicja

Używane jednostki zakresów.The range units used.

public:
 property System::String ^ Unit { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Unit { get; set; }
member this.Unit : string with get, set
Public Property Unit As String

Wartość właściwości

String

String, która zawiera jednostki zakresów.A String that contains range units.

Uwagi

Jedyna jednostka zakresu zdefiniowana przez protokół HTTP/1.1 ma wartość "Bytes".The only range unit defined by HTTP/1.1 is "bytes".

Dotyczy