HttpClient.CancelPendingRequests HttpClient.CancelPendingRequests HttpClient.CancelPendingRequests HttpClient.CancelPendingRequests Method

Definicja

Anuluj wszystkie oczekujące żądania w tym wystąpieniu.Cancel all pending requests on this instance.

public:
 void CancelPendingRequests();
public void CancelPendingRequests ();
member this.CancelPendingRequests : unit -> unit
Public Sub CancelPendingRequests ()

Uwagi

Po wywołaniu tej metody HttpClient wystąpienie może być nadal używane do wykonywania dodatkowych żądań.After calling this method, the HttpClient instance can still be used to execute additional requests.

Dotyczy